Upoważnienie do odbioru badań lekarskich wzór

Plik został pobrany 146 razy!
Pobierz plik o nazwie upoważnienie_do_odbioru_badań_lekarskich_wzór w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Jest on gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 22/02/2024
  • Banalna edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz ekspresowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Page 1. Miejscowość, data:………………………………………………………. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ. Ja, niżej podpisany/a .legitymującym /cą się dowodem osobistym nr i seria: ……………………………… do odbioru wyniku badania. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU. WYNIKÓW BADAŃ. Ja niżej podpisany/a. do odbioru wyników badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Niniejsze upoważnienie ma. UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA. (imię i nazwisko) (nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej) do odbioru wyniku badań.Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym Seria ……… Nr ……….. upoważniam Pana/Panią .

Wzór upoważnienia upoważnienie do odbioru wyników badań

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA. Ja, niżej podpisana/y. do odbioru wyników badań laboratoryjnych nr zlecenia .UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA. Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………………. …UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ. Ja, niżej podpisany/a: ……………………………………Upoważnienie do odbioru wyników badań. Upoważniam Panią/Pana. imię i nazwisko osoby badanej w siedzibie Zleceniobiorcy.Osoba upoważniona: -należy wypełnić cały formularz przy wykonywaniu badania .Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań oraz.

Upoważnienie do odbioru wzór

Upoważnienie to pismo, które dopuszcza osobę trzecią do odebrania ważnych dokumentów w naszym imieniu z urzędu, sądu lub z miejsca pracy.dane osoby, której dotyczy upoważnienie. Miejscowość, data. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZAŚWIADCZENIA.Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów dla osoby najbliższej. Ja………………………………………….…………………….…… (imię i nazwisko). legitymująca/cy się dowodem osobistym numer …Musisz odebrać ważne zaświadczenie, ale nie masz takiej możliwości. Co zrobić? Jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Pobierz darmowy wzór. (miejsce na pieczęć Instytucji, Organu, Urzędu uprawnionego do poświadczenia autentyczności podpisu wnioskodawcy oraz pieczęć imienna i podpis.

Upoważnienie do odbioru wyników badań wzór

UPOWAŻNIENIE do odbioru wyniku badania MR. Ja niżej podpisana/podpisany upoważniam do odbioru wyników mojego badania MR. Panią/Pana:.Upoważniam Panią/Pana. imię i nazwisko upoważnionego legitymującą/-ego się dokumentem tożsamości. rodzaj i numer dokumentu tożsamości do odbioru wyników. Osoba upoważniona: -należy wypełnić cały formularz przy wykonywaniu badania .Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań oraz.UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA. Ja, niżej podpisana/y. do odbioru wyników badań laboratoryjnych nr zlecenia .legitymującym /cą się dowodem osobistym seria i nr: …. ………… do odbioru wyniku badania densytometrycznego/analitycznego/holter*.

Upoważnienie DO odbioru wyników badań histopatologicznych wzór doc

Page 1. Miejscowość, data:………………………………………………………. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ. Ja, niżej podpisany/a .do odebrania wyników moich badań wykonanych w ZDL MCZ w Lubinie. Podpis. Data. Upoważnienie. Ja (imię i nazwisko) …Upoważnienie do odbioru wyników badań. Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko pacjenta).W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w. do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK. z 2012. (imię i nazwisko) (nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej) do odbioru wyniku badań …………………………………. …………………………………. czytelny podpis osoby upoważniającej.

Dodaj komentarz