Protokół zniszczenia towarów handlowych wzór

Plik został pobrany 730 razy!
Pobierz plik o nazwie protokół_zniszczenia_towarów_handlowych_wzór w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Jest on gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 25/07/2024
  • Banalna edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz ekspresowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Druk Protokół zniszczenia jest dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, które nie nadają się do użytku i mogą być przeznaczone. Aby prawidłowo udokumentować zniszczenie lub utracenie towarów handlowych konieczne jest sporządzenie takiego dokumentu jak protokół zniszczenia towaru.PROTOKÓŁ LIKWIDACJI TOWARU. nr .…………. Towary zakupione w ramach prowadzonej działalności, wymienione w załączniku nr. 1 z racji niskiej jakości nie nadają. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.Bardzo często dochodzi do uszkodzenia lub zniszczenia produktów, które podlegają obowiązkowej utylizacji. W tym kontekście mówimy na przykład o.

Protokół zniszczenia dokumentów wzór doc

(miejscowość, data). PROTOKÓŁ. KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA. dokonała trwałego zniszczenia następujących rzeczy ( towarów , środków trwałych , wyposażenia):.doc): I stopnia. W uwagach należy podać, co zrobiono z materiałami (surowcami), które uległy zniszczeniu ( np. zgniłe ziemniaki zakopano itp.). Ewa Kępa – Sekretarz Gminy, 2. Maria Pezacka – Skarbnik Gminy, 3. Jakub Wojciechowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,Protokół Zniszczenia Akt. Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe członków. Zniszczenia ww. dokumentacji dokonano komisyjnie w dniu .PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.

Protokół likwidacji towaru Forum

Forum – wFirma.pl. Chciałbym prosić o moduł księgujący automatycznie / generujący protokół zniszczenia towaru.Czynni podatnicy VAT muszą podać bowiem wartość netto, a zwolnieni powinni operować wartościami brutto. Protokół likwidacji towaru powinien. Jakie dane w protokole szkody? · numer i datę sporządzenia, · datę zniszczenia (lub utraty) towaru, · przyczynę zniszczenia (lub utraty) towaru, Stratę można udokumentować protokołem sporządzonym na okoliczność zniszczenia towarów. Powinien on zawierać co najmniej: datę i przyczynę. Jeśli towary zostały zniszczone z powodu niedbałości, to wartość utraconego przez to towaru nie może być wliczona w koszty uzyskania przychodu.

Protokół zniszczenia wzór

Protokół zniszczenia jest wykorzystywany podczas dokumentowania sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia towaru (Idutko, shutterstock.com).PROTOKÓŁ STRAT I ZNISZCZEŃ. sporządzony w dniu …. Komisja stwierdziła że niżej wymienione materiały/towary (przedmioty) zniszczone zostały na skutek:.ilość, cena, wartość, informacja o sposobie likwidacji towaru. Wzór protokołu zniszczenia towarów do pobrania w załączniku. Protokół. dokonała trwałego zniszczenia nośników komputerowych: L.p., Nazwa, Sposób zniszczenia, Uwagi. Bardzo często dochodzi do uszkodzenia lub zniszczenia produktów, które podlegają obowiązkowej utylizacji. W tym kontekście mówimy na przykład o.

Protokół zniszczenia dokumentów pdf

z dnia 28 września 2017 r. (poz. 59). Załącznik nr 1. WZÓR. PROTOKOŁU OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA. ZATWIERDZAM.U. 2014 poz. 1037). Cechy formularza: Eksport do PDF. Eksport do XML. Płatny. ePUAP. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.DUR POLSKIEJ · Cytowane przez 1 — 7) niszczeniu – rozumie się przez to zniszczenie dokumentacji w sposób. Wzór protokołu zniszczenia określa załącznik nr 6 do zarządzenia.dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w ilości ………………. m.b. i stwierdziła, że.

Dodaj komentarz