Protokół zniszczenia wyposażenia wzór

Plik został pobrany 1035 razy!
Pobierz plik o nazwie protokół_zniszczenia_wyposażenia_wzór w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Jest on gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 25/07/2024
  • Banalna edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz ekspresowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Druk Protokół zniszczenia jest dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, które nie nadają się do użytku i mogą być przeznaczone. Oczywiście trzeba tez zsumować i wpisać łączne wartości poszczególnych składników wyposażenia. Wzór protokołu likwidacji wyposażenia do pobrania. Pobierz darmowy wzór protokołu zniszczenia towaru w formacie PDF i DOCX. Do pobrania: pdf. Protokół zniszczenia towaru – wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia.Pobierz darmowy wzór protokołu likwidacyjnego w formacie PDF i DOCX! Do pobrania: pdf. Protokół likwidacji środka trwałego.pdf druk do ręcznego. Protokół likwidacji (protokół zniszczenia sprzętu). Likwidacja środków trwałych i wyposażenia, zniszczonych, zaginionych narzędzi,

Protokół zniszczenia sprzętu wzór

Jeśli towary zostały zniszczone z powodu niedbałości, to wartość utraconego przez to towaru nie może być wliczona w koszty uzyskania przychodu.PROTOKÓŁ STRAT I ZNISZCZEŃ. sporządzony w dniu …. Komisja stwierdziła że niżej wymienione materiały/towary (przedmioty) zniszczone zostały na skutek:.dokonała trwałego zniszczenia nośników komputerowych: L.p., Nazwa, Sposób zniszczenia, Uwagi. Kiedy sporządzany jest protokół zniszczenia towaru?. W tym kontekście mówimy na przykład o lekarstwach, sprzęcie elektronicznym, Czasem funkcjonują również inne nazwy jak protokół utylizacji lub protokół zniszczenia. Protokół likwidacji sprzętu. Likwidacja środka trwałego. Wzór.

Przyczyny likwidacji wyposażenia

stwierdzenie zasadności likwidacji, – ustalenie przyczyn powstania uszkodzenia lub zniszczenia proponowanego do likwidacji środka trwałego lub wyposażenia,Likwidacja składników majątku firmowego nie jest opodatkowana ani VAT-em, zaznaczyć przyczynę likwidacji w ewidencji wyposażenia lub. Wówczas należy sporządzić protokół likwidacji wyposażenia, w którym jako przyczynę likwidacji wskazuje się przekazanie na cele prywatne. orzeczenie komisji likwidacyjnej zawierające powód, a także sposób likwidacji danego ŚT, podpis kierownika jednostki wystawiającej LT oraz. – Ma konto 01 „Środki trwałe”. Przyczyną likwidacji środka trwałego może być również uczynienie z niego elementu konstrukcyjnego nowego środka.

Protokół zniszczenia dokumentów wzór

(miejscowość, data). PROTOKÓŁ. KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA. dokonała trwałego zniszczenia następujących rzeczy ( towarów , środków trwałych , wyposażenia):.PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA. DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ. Komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek Zarządzeniem numer.PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.r. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA. dokumentacji niearchiwalnej zawierającej informacje niejawne. Komisja w składzie (imiona i nazwiska członków komisji):.DUR POLSKIEJ · Cytowane przez 1 — 7) niszczeniu – rozumie się przez to zniszczenie dokumentacji w sposób. Wzór protokołu zniszczenia określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

Protokół zniszczenia dokumentów wzór doc

(miejscowość, data). PROTOKÓŁ. KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA. dokonała trwałego zniszczenia następujących rzeczy ( towarów , środków trwałych , wyposażenia):.doc): I stopnia. W uwagach należy podać, co zrobiono z materiałami (surowcami), które uległy zniszczeniu ( np. zgniłe ziemniaki zakopano itp.). Ewa Kępa – Sekretarz Gminy, 2. Maria Pezacka – Skarbnik Gminy, 3. Jakub Wojciechowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,Protokół Zniszczenia Akt. Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe członków. Zniszczenia ww. dokumentacji dokonano komisyjnie w dniu .PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.

Dodaj komentarz