Protokół komisji skrutacyjnej wzór

Plik został pobrany 438 razy!
Pobierz plik o nazwie protokół_komisji_skrutacyjnej_wzór w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Jest on gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 25/07/2024
  • Banalna edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz ekspresowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej). Załączniki: Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór. PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ. WYBORU PREZESA OGNISKA ZNP ……………………………. Komisja skrutacyjna dla przeprowadzenia wyboru Prezesa. /przykładowy wzór/. Protokół z zebrania założycielskiego. 6) wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.KOMISJA SKRUTACYJNA w składzie: Aniceta Książek – Słomka. Henryk Gondek. Rafał Krupa. po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym głosowali nad: – Uchwałą nr 1 w sprawie działalności organizacyjno -.

protokół komisji skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym głosowali nad: – Uchwałą nr 1 w sprawie działalności organizacyjno -. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Sadowników RP odbyło się w. Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej- załącznik w składzie:.Z Walnego Zebrania Członków Koła sporządzono protokół następującej treści: PROTOKÓŁ. Do Komisji Skrutacyjnej powołane zostały następujące osoby: …z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Koła PZW. Komisji Rewizyjnej /podać zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej/.(pieczątka podłużna Koła lub Klubu PTTK) PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ WALNEGO ZEBRANIA KOŁA lub KLUBU PTTK.. (nazwa Koła lub Klubu PTTK) odbytego w dniu.

Protokół z głosowania WZÓR

Nr obwodu głosowania. Siedziba Obwodowej Komisji. Wyborczej (adres). Gmina. Powiat. Województwo. Okręg wyborczy nr. Rejonowa/Okręgowa Komisja Wyborcza w*).684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wzory następujących protokołów stosowanych w wyborach Prezydenta. głosów ważnych oddano 25 , głosów nieważnych oddano -. II. Bezwzględna większość głosów wynosi 13. III. Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna. Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Page 2. Następnie przewodniczący ogłosił wybory Komisji Skrutacyjnej dla wyboru członków.WZÓR. WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ …………………. Okręg wyborczy nr. Okręgowa Komisja Wyborcza w/we*). PROTOKÓŁ WYNIKÓW.

Protokół z głosowania tajnego wzór

Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa. Górzykowo w Gminie Sulechów. Zebranie wyborcze odbyło się w I terminie. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem. Głosowanie przeprowadza się poprzez wstawienie znaku „X” w kracie przy nazwisku kandydata. Art. 36- Komisja Skrutacyjna sprawdza i odlicza. o czym decydują zebrani ławnicy zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wzór protokołu z wyboru sposobu głosowania (jawne/tajne) stanowi załącznik nr. Uwagi Komisji dotyczące przebiegu głosowania. Na podstawie uzyskanych wyników głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza ustala, że:.

Protokół Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący zebrania zarządził wybór komisji skrutacyjnej w głosowaniu jawnym, spośród osób nieumieszczonych na liście kandydatów7. 10. Wybrano komisję. 4) ponieważ następujący kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów: 1. głosów. 2. głosów. 3. głosów. 4. głosów. 5. głosów. 6. głosów zgodnie z § 5 ust.Gęśla Magdalena. 4. Migocz Krystian. 5. Zdon Karolina. Komisja skrutacyjna stwierdza: Obecnych na sesji wg listy obecności było 23 radnych.Stwierdza, że osoby kandydujące do Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska ………………………., zgłoszonych przez reprezentantów. Protokół Komisji Skrutacyjnej. Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Podstaw Techniki z wyborów Elektorów do kolegium Elektorów Uczelni na kadencje.

Dodaj komentarz