Umowa użyczenia broni

umowa użyczenia broni.pdf. PDF icon umowa użyczenia broni.pdf. Copyright © 2021 ZO PZŁ we Wrocławiu All rights reserved. Kopiowanie i rozpowszechnianie. (rodzaj broni/amunicji, typ, marka, kaliber, nr fabryczny). 4. UŻYCZAJĄCY oświadcza, że jest właścicielem i użycza przedmiot niniejszej umowy oraz.zwanej dalej przedmiotem użyczenia. 2. Na broń, o której mowa w pkt 1, posiada Pozwolenie na broń, wydane. przez ….Z bronią wymienioną w §1 użyczana jest amunicja do tej broni. §7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. §8.W sprawach nieuregulowanych niniejszą, umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. § 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po.